Deelnemersreglement

     Roermond Run & Swim 2024

Artikel 1: Definities

1.1 In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Evenement: alle onderdelen waaronder maar niet uitsluitend zwem -en hardloopwedstrijden en andere onderdelen welke deel uitmaken van het Evenement van Stichting Roermond City Swim;
 2. Deelnemer: een natuurlijk of rechtspersoon die zich op een door de organisator vastgestelde wijze heeft ingeschreven om deel te nemen aan het Evenement;
 3. Inschrijving: het door een Deelnemer met het aangaan van de overeenkomst verworven recht om aan een of meerdere onderdelen van het Evenement deel te nemen;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;
 5. Organisator: de rechtspersoon die het Evenement organiseert, zijnde de Stichting Roermond City Swim, alsmede de personen die de rechtspersoon rechtsgeldig mogen vertegenwoordigen;
 6. Onderdeel: een door de Organisator aan te wijzen categorie van het Evenement, die onder meer maar niet uitsluitend tot stand kan komen op grond van differentiatie op afstand, leeftijd of geslacht;
 7. Minimum- of maximumleeftijd: de leeftijdsgrenzen die Organisator per onderdeel heeft bepaald;
 8. Partner: bedrijven en/of instellingen welke het Evenement ondersteunen met financiële middelen, goederen en/of diensten, vastgelegd in een sponsorovereenkomst.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Organisator gedaan aan of aangegaan met een Deelnemer alsmede op de uitvoering daarvan.

1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

1.4 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Deelnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door de Organisator schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden & Reglement of van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Organisator en de Deelnemer zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname is uitsluitend mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Deelnemer is een natuurlijke persoon;
 2. Deelnemer heeft tenminste de door de Organisator voor het Evenement of voor een specifiek onderdeel daarvan vastgestelde minimumleeftijd bereikt;
 3. Deelnemer aan onderdeel zwemmen jonger dan 16 jaar dient een verklaring van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen dat Deelnemer over de zwemdiploma’s A en B beschikt;
 4. Deelnemer verklaart met de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden & Reglement dat de Organisatie Deelnemer vooraf voldoende heeft geïnformeerd over de risico’s die zijn verbonden aan deelname.

2.2 Deelname aan het evenement is uitsluitend toegestaan indien de Deelnemer zich als zodanig op de door de Organisator aangewezen wijze heeft ingeschreven voor het Evenement, hij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden & Reglement heeft geaccepteerd én hij het inschrijfgeld heeft voldaan, tenzij de Organisator hem van één of meerdere voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vrijgesteld.

2.3 Het is niet toegestaan om het Evenement, althans een of meerdere onderdelen daarvan, anders dan op de door de Organisator vastgestelde wijze te volbrengen.

2.4 De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. In bijzondere gevallen kan de Organisator er op verzoek van Deelnemer toe besluiten om de overdracht van een inschrijving eenmalig en beperkt toe te staan. De overdracht kan uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

2.5 Met het aangaan van de overeenkomst voor één of meerdere onderdelen van het evenement verbindt de deelnemer zich om het voor dat onderdeel geldende inschrijfgeld aan de Organisator te voldoen. De Organisator informeert de Deelnemer over de wijzen waarop het inschrijfgeld kan worden voldaan. Restitutie van eenmaal voldaan inschrijfgeld is niet mogelijk.

2.6 Een prijs verbonden aan één of meerdere onderdelen wordt uitgereikt op basis van de door Deelnemer(s) gerealiseerde bruto-tijd per onderdeel, indien en voor zover aan de door de Organisator gestelde vereisten is voldaan.

2.7 De Organisator behoudt zich het recht voor de parcoursen te wijzigen, dan wel het Evenement, of onderdelen daarvan, te neutraliseren indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de Organisator aanleiding geven.

2.8 De Organisator behoudt zich het recht voor het Evenement, of onderdelen daarvan, af te gelasten, voortijdig te beëindigen of op te schorten op grond van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan: extreme weersomstandigheden, overstorten, brand, wateroverlast, calamiteiten, (terroristische) aanslag, ongeval, epidemie, pandemie, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Organisator zijn ingeschakeld, afgelastingen of andere voorschriften van overheidswege, en overige niet van de wil van Organisator afhankelijke omstandigheden.

2.9 De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

2.10 Bij afgelasting door overmacht zal in beginsel geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan in beginsel een jaar later plaats. Dit geldt onverminderd het recht van de Organisator om toch een nieuwe datum voor het Evenement vast te stellen, indien zij een nieuwe datum later in hetzelfde jaar redelijkerwijs mogelijk acht.

2.11 De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan deze voorschriften of zich volgens de organisatie onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht. Hierover is geen discussie en/of correspondentie mogelijk.

2.12 Het startnummer met de juiste naam in onze wedstrijdadministratie dient door de Deelnemer zichtbaar gedragen te worden.

2.13 Eventuele reclame op startnummers mag niet worden weggevouwen en dient goed zichtbaar zijn. Indien de Organisator vaststelt dat een Deelnemer bewust de reclame weg vouwt dan wel anderszins minder zichtbaar maakt, kan de Organisator de Deelnemer diskwalificeren en uit de uitslagen verwijderen.

2.14 Het is niet toegestaan aan een Deelnemer om zich te laten begeleiden tijdens de deelname, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de Organisator.

2.15 Elke Deelnemer wordt opgenomen in de uitslagen en is verplicht tot het dragen van een door de Organisator verstrekte tijdregistratiechip. Deze dient volgens de bijgeleverde instructies te worden bevestigd op het lichaam van Deelnemer. Mocht een deelnemer niet in de uitslagen opgenomen willen worden dan dient deelnemer dit expliciet schriftelijk kenbaar te maken. De uitslag wordt dan anoniem vermeld.

2.16 In alle gevallen waarin het deelnamereglement niet voorziet, beslist de Organisator.

 

Artikel 3: Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

3.1. Deelnemers verlenen bij voorbaat toestemming met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video e.d. - in ruimste zin van het woord- voor promotionele doeleinden en de redelijke belangen van de organisator, zonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Tevens wordt de voornaam, achternaam en woonplaats gepubliceerd via website van Organisator.

3.2 De Deelnemer stemt er tevens mee in dat de Organisator de verstrekte persoonsgegevens gebruikt om de Deelnemer over het Evenement en zijn inschrijving – een en ander in de ruimste zin van het woord – te informeren, alsmede om hiervoor derden in te schakelen.

3.3 De Deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen de in lid 1 genoemde informatieverstrekking door de Organisator en of door derden, alsook kan hij de toestemming intrekken door een daartoe aan de Organisator verstrekte strekkende schriftelijke verklaring. 

3.4 De Deelnemer verleent met het aangaan van de overeenkomst tevens uitdrukkelijk toestemming om ten minste zijn naam en de resultaten die hij in het kader van het Evenement op een of meerdere onderdelen van het Evenement heeft behaald, openbaar te maken.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De Organisator is geheel niet aansprakelijk voor enige materiele of lichamelijke schade, verminking of zoekraken van eigendommen en zieke van Deelnemer als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van blijvend letsel of overlijden.

4.2 Indien wordt vastgesteld dat de Organisator aansprakelijk is voor door de Deelnemer geleden of te lijden schade, dan is de vergoeding die op grond daarvan door de Organisator dient te worden voldaan steeds beperkt tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd.

4.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

4.4 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

4.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4.6 Partners Sponsors van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

4.7 Het is niet toegestaan om individueel en/of als groep tijdens activiteiten van de Stichting Roermond City Swim uitingen te dragen van politieke, religieuze, discriminerende en/of aanstootgevende aard, in welke vorm dan ook. De organisatie, of door de Organisator aangewezen instanties, is (zijn) gerechtigd om de deelnemers van het evenemententerrein te verwijderen dan wel te weren. Eveneens is de Organisator gerechtigd onderhavig artikel aan te passen en (on)geldig te verklaren.

4.8 Indien het evenement om welke reden dan ook wordt afgelast, is de Organisator nimmer aansprakelijk voor de door een Deelnemer ten behoeve van de deelname gemaakte kosten en of geleden of te lijden schade.

 

Artikel 5: Verkeersregels en instructies

5.1 De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het Evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is.

5.2 Instructies van medewerkers van de politie, door de Organisator aangestelde personen en medische staf dienen direct en nauwkeurig te worden opgevolgd. Het bepaalde in het voorgaande lid kan door de hiervoor genoemde personen, dan wel door (een andere vertegenwoordiger van) de Organisator ter zijde worden gesteld.

5.3 Door de Organisator aangestelde personen zijn gerechtigd om bindend tot diskwalificatie van een deelnemer te besluiten, onder meer maar niet uitsluitend indien door hen gegeven instructies zoals bedoeld in het voorgaande lid niet worden opgevolgd.

5.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om per onderdeel een te volgen parcours vast te stellen, alsook om parcoursen te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

 

Artikel 6: Overig

De Organisator beslist in alle gevallen bindend of sprake is van een inbreuk op dit reglement, alsmede of en op welke wijze – in overeenstemming met het reglement – tot vervolging in de ruimste zin van het woord wordt overgegaan.

 

Artikel 7: Geschillenregeling en toepasselijk recht

7.1 Indien tussen de Organisator en de Deelnemer een geschil van welke aard dan ook ontstaat, zal dit geschil worden beslecht door de daartoe bevoegde burgerlijke rechter. Een geschil wordt geacht te zijn ontstaan, indien ten minste één van de partijen dienovereenkomstig verklaart.

7.2 Op alle geschillen tussen de Organisator en een Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.