Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden RCS 2017

 1. Roermond City Swim (RCS) is een initiatief en programma van de Stichting Roermond City Swim.
 2. Doelstelling van Roermond City Swim is om evenementen te organiseren om sport & bewegen te stimuleren en om opbrengsten te genereren voor lokale goede doelen.
 3. De Roermond City Swim vindt plaats als de benodigde vergunningen door de betrokken instanties zijn verstrekt.
 4. Hoewel de Stichting Roermond City Swim verantwoordelijk is voor de inhoud van het Roermond City Swim programma en de inhoud van de website www.roermondcityswim.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten en een reservering ten behoeve van een structureel en financieel gezonde organisatie, komen ten goede aan het goede doel. De reservering bedraagt in het eerste jaar 30% van de donatiegelden, in het tweede jaar 20% en in het derde jaar 10%.
 6. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting RCS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen ook geen onkostenvergoeding.
 7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.roermondcityswim.nl zal het bedrag aan donaties zichtbaar zijn. De transactiekosten bedragen € 0,80 ct per transactie. Deelnemer is vrij hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet voor te betalen.
  De donatieteller zal in het eerste jaar dus netto 30% minder zijn. Het tweede jaar 20% en het derde jaar 10%. Dit ten behoeve van de reservering voor een structureel en financieel gezonde organisatie.
 8. De penningmeester van de stichting Roermond City Swim behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten, met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie.
 9. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting Roermond City Swim conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van het Roermond City Swim voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
 10. De Stichting Roermond City Swim behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Roermond City Swim 2017.
 11. De stichting Roermond City Swim behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen na 2 september 2017 het Roermond City Swim programma te beëindigen.
 12. De Stichting Roermond City Swim behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 16 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan Toon Hermans Huis Roermond en worden niet geretourneerd.
 13. De Stichting Roermond City Swim maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze projecten. Deelnemers krijgen tot en met 30 september de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen. 

Uitsluiting aansprakelijkheid Deelnemen

 1. Iedere deelnemer wordt bij registratie op 2 september verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Er kunnen maximaal 500 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting RCS besluit om dit aantal aan te passen.
 3. Elke individuele deelnemer die zich individueel inschrijft, betaalt inschrijfgeld en spant zich in om sponsorgeld via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen ten behoeve van het goede doel.
 4. Ieder businessteam betaalt inschrijfgeld (ex btw) en spant zich in om sponsorgeld per teamlid te doneren.
 5. Een deelnemer mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren.
 6. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement ( 2 september 2017) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied op de Roerkade in Roermond.
 7. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.roermondcityswim.nl. Betalen voor individuele deelname kan alleen via een Ideal betaling evenals teambetalingen.
 8. Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 2 september 2017 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. Deelnemer dient hiertoe via info@roermondcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf 3 augustus 2017 kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer gestorneerd.
 9. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 30 september 2017 overgemaakt te zijn.
 10. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de stichting Roermond City Swim) 
 11. Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting, worden bij de eerstvolgende editie van de Roermond City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen in ieder geval geen recht op voorinschrijving.
 12. Deelname aan de Roermond City Swim en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de Roermond City Swim, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Roermond City Swim op 2 september 2017 of op of tijdens de side events en voorafgaand aan de Swim.
 13. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 14. Deelnemers die op 2 september 2017 jonger zijn dan 16 jaar, dienen minimaal over een A- en B-diploma te beschikken.

 

VRIJWARINGSVERKLARING

Op 2 september zal een vrijwaringsverklaring getekend moeten worden, dat de deelnemer geheel voor eigen rekening en risico gaat zwemmen in open water tijdens de Roermond City Swim.

Tevens verklaart de deelnemer:

 1. dat de organisatie mij vooraf voldoende heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan deelname.
 2. de Stichting Roermond City Swim, noch enige persoon, die betrokken is bij de organisatie van de Roermond City Swim (hierna te noemen ‘organiserende personen of organisatie’) in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor lichamelijke schade, ziekte of in het uiterste geval van overlijden van mij, dan wel van mijn kind, dan wel van een kind over wie ik anderszins zorg draag.
 3. de ‘organiserende personen of organisatie’ in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verminking of zoekraken van mijn eigendommen, dan wel die van mijn kind, dan wel van een kind over wie ik anderszins zorg draag.
 4. Voor deelnemers die op 2 september de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, te verklaren door de wettelijk vertegenwoordiger:
  1. Dat zijn kind, dan wel het kind over wie ik anderszins zorg draagt beschikt over de zwemdiploma’s A en B


Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams

 1. Een bedrijventeam bestaat uit maximaal 5 deelnemers van personen ouder dan 18 jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
 2. Een businessteam betaalt inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de site www.roermondcityswim.nl via het betalingssysteem.
 3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 4. Een bedrijventeam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting donatiegelden te werven, welke via de teampagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 30 september 2017 te zijn overgemaakt.
 5. Bedrijventeams die niet aan de donatieverplichting hebben voldaan, worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie.
 6. Bedrijventeams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 7. Per bedrijf mogen er maximaal 5 businessteams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie. 

Stichting Roermond City Swim
www.roermondcityswim.nl

 

 

Deze website van Roermond City Swim is gemaakt met Kentaa. Kentaa is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van deze website - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Auteursrecht

Kentaa spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Transactiekosten

Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Roermond City Swim krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Roermond City Swim en Kentaa kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten, denk aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens over Kentaa. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze site: Cookie Policy.

Verwijderen van content

Kentaa en Stichting Roermond CitySwim behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels) te verwijderen.