Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Roermond City Swim (RCS) is een initiatief en programma van de Stichting Roermond City Swim (Stichting RCS).
2. Doelstelling van Stichting RCS is om evenementen te organiseren om sport & bewegen te stimuleren en om opbrengsten te genereren voor lokale of regionale goede doelen.
3. RCS vindt plaats onder voorwaarde van verkrijging van de benodigde vergunningen door de betrokken instanties.
4. Hoewel Stichting RCS verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma van de RCS en de inhoud van de website, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
5. Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten en een reservering ten behoeve van een structureel en financieel gezonde organisatie, komen ten goede aan het goede doel. De reservering bedroeg in het eerste jaar ongeveer 33% van de donatiegelden en in het 2e jaar ongeveer 25%.
6. Het bestuurslidmaatschap van de Stichting RCS is een onbezoldigde functie. De bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding. De vrijwilligers die tijdens het evenement aanwezig zijn, krijgen ook geen onkostenvergoeding.
7. Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.roermondcityswim.nl zal het bedrag aan donaties zichtbaar zijn. De transactiekosten bedragen € 0,80 ct per transactie. De donateur is vrij hier bij het doneren al dan niet voor te betalen. Gelet op het onder 5 en in dit artikel bepaalde kan de donatieteller dus afwijken van het bedrag dat uiteindelijk ter beschikking wordt gesteld aan het goede doel. Dit om ervoor te zorgen dat de organisatie financieel gezond wordt en langjarig goede doelen kan ondersteunen.
8. De penningmeester van de Stichting RCS behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
9. Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door Stichting RCS conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
10. De Stichting Roermond City Swim is in 2019 een samenwerking aangegaan met de Roermond City Triathlon. Deze behelst onder andere het gezamenlijk organiseren van clinics en het feit dat een 50-tal startplaatsen bij de Roermond City Triathlon wordt gereserveerd voor deelnemers aan de Roermond City Swim. Met het oog hierop zullen beide organisaties de persoonsgegevens moeten kunnen uitwisselen. Met de inschrijving aan de Roermond City Swim verklaart de deelnemer zich hiermee akkoord.
11. Stichting RCS behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van RCS.
12. Stichting RCS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het programma te beëindigen.
13. Stichting RCS behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 16 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden worden in geval van een dergelijke annulering of alternatieve invulling van het RCS programma niet geretourneerd en komen ook dan (met inachtneming van het onder 5 bepaalde) ten goede aan de voor dat jaar geldende goede doelen.
14. Stichting RCS maakt na afloop van het evenement openbaar hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed. Deelnemers krijgen tot en met 30 september de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen.
15. Stichting RCS heeft een ANBI status. Bij opheffen van de stichting zullen de resterende financiële middelen integraal aangewend worden ter ondersteuning van het alsdan hiertoe te bepalen goede doel.

Voorwaarden deelname

1. Deelname aan RCS en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan RCS, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie kan dan ook op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan RCS of op of tijdens de side events, dan wel voorafgaande aan RCS.
2. Iedere deelnemer wordt bij registratie op de dag van RCS verplicht een vrijwaringsverklaring te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze verklaring zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s, verbonden aan (onder andere) de waterkwaliteit en –temperatuur.
3. Er kunnen maximaal 500 deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting RCS besluit om dit aantal aan te passen.
4. Een wachtlijst wordt aangelegd bij overschrijding van het aantal van 500 deelnemers. Als een deelnemer op de wachtlijst uiteindelijk niet kan meedoen omdat er geen of onvoldoende extra startplaatsen worden vrijgegeven, wordt het inschrijfgeld aan de deelnemer geretourneerd. Opgehaalde donaties worden niet geretourneerd.
5. Iedere deelnemer aan RCS verplicht zich ertoe om een maximale inspanning te plegen om het streefbedrag aan donaties te werven. Deelname aan RCS gaat hand in hand met het uitdragen van de geest van RCS: het ondersteunen van goede doelen. Lees: ondersteunen van mensen die daar behoefte aan hebben!
6. Hoewel er ook een startrecht verkregen wordt indien de deelnemer niet het vereiste streefbedrag aan donaties heeft opgehaald, behoudt de organisatie zich het recht voor om dit uitgangspunt op elk moment te kunnen wijzigen.
7. Ieder businessteam betaalt inschrijfgeld (ex btw) en spant zich in om minimaal het minimale donatiegeld per teamlid te werven. Ook voor de individuele deelnemers binnen een team gelden dezelfde (individuele) bepalingen ten aanzien van het werven van donatiegelden en het verkrijgen van een definitief startrecht, zoals hierboven onder punt 14 benoemd.
8. Een deelnemer mag geen gezondheidsproblemen hebben die een verantwoorde deelname aan de activiteiten in de weg staan. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren.
9. In overleg met de organisatie is het mogelijk dat deelnemers die om gezondheidsredenen extra aandacht / toezicht behoeven tijdens het evenement, specifiek begeleid worden. Alsdan zijn zij herkenbaar door een witte badmuts.
10. Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied op de Roerkade in Roermond.
11. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.roermondcityswim.nl. Betalen voor individuele deelname vindt plaats: ofwel via de in de inschrijvingsmodule aangegeven wijze, ofwel via teambetalingen als de deelnemer lid is van een team.
12. Is een individuele deelnemer vanwege familie-omstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om aan de start van RCS te verschijnen, dan zal het inschrijfgeld na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring worden geretourneerd mits deze verklaring door de organisatie uiterlijk 1 maand voorafgaand aan het event is ontvangen. Deelnemer dient hiertoe via info@roermondcityswim.nl contact op te nemen met de organisatie. Het door de betreffende deelnemer reeds opgehaalde donatiegeld kan niet worden teruggevorderd.
13. Deelnemers die op de dag van RCS jonger zijn dan 16 jaar dienen minimaal over een A- en B-diploma te beschikken. Tevens dient de wettelijk vertegenwoordiger op de dag van RCS de vrijwaringsverklaring namens deze deelnemer te ondertekenen.
14. Een deelnemer die op de dag van RCS jonger is dan de minimum leeftijd die voor de betreffende zwemafstand geldt, waaraan de deelnemer wenst deel te nemen, kan ontheffing krijgen indien de deelnemer een daartoe strekkende verklaring van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger overlegt. Deze verklaring moet bij voorkeur vergezeld worden met een verklaring van de zwemtrainer dat de betreffende deelnemer goed in staat is om de gewenste afstand in het open water van Roer en/of Maas te volbrengen. Het bestuur van stichting RCS beslist vervolgens op dit verzoek.

Vrijwaringsverklaring

Op de dag van RCS zal een vrijwaringsverklaring ondertekend moeten worden, dat de deelnemer geheel voor eigen rekening en risico gaat zwemmen in open water tijdens RCS.
Door in te schrijven als deelnemer aan Roermond City Swim verklaar ik geheel voor eigen rekening en risico te gaan zwemmen tijdens de Roermond City Swim, of aan enige andere activiteit in het kader van Roermond City Swim, zoals zwemclinic(s).
(Voor kinderen t/m 15 jaar op de dag van Roermond City Swim: hier zal een ouder, danwel wettelijk vertegenwoordiger, op 5 september -of voor aanvang van een zwemclinic- een aanvullende vrijwaringsverklaring moeten ondertekenen bij de aanmelding voor de start. Tevens bevestigt de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) dat het kind minimaal de beschikking heeft over de zwemdiploma’s A en B.)

Tevens verklaart de deelnemer:
1. dat de organisatie hem/haar vooraf voldoende heeft gewezen op de risico’s die zijn verbonden aan deelname.
2. hij/zij in geen geval Stichting RCS, noch enige persoon, die betrokken is bij de organisatie van RCS aansprakelijk kan stellen voor lichamelijke schade, ziekte of in het uiterste geval van overlijden van de deelnemer zelf, dan wel van het kind, respectievelijk van een kind over wie de ondertekenaar van de verklaring anderszins zorg draagt.
3. de ‘organiserende personen of organisatie’ in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verminking of zoekraken van mijn eigendommen, dan wel die van zijn/haar kind, dan wel van een kind over wie anderszins de zorg wordt gedragen.
4. Voor deelnemers die op de dag van RCS de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, te verklaren door de wettelijk vertegenwoordiger dat zijn kind, dan wel het kind over wie deze wettelijk vertegenwoordiger anderszins zorg draagt, beschikt over de zwemdiploma’s A en B.

Daarnaast heb ik kennisgenomen van onderstaande veiligheid -en hygiëneregels, opgesteld door het RIVM en verklaar ik me daaraan te houden bij deelname aan Roermond City Swim of enige andere activiteit (zoals clinics).
Blijf thuis (en neem niet deel op 5 september) als: • je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
• je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek of de open water clinic je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
• Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen;
• Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams

1. Een bedrijventeam bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers van personen die werkzaam zijn of gerelateerd zijn (klanten, medewerker, familie, kinderen) aan het betreffende bedrijf.
2. Een businessteam betaalt inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via het betalingssysteem op de site.
3. Is de betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur juist voldaan, dan vervalt de status van ‘kandidaat deelnemer’ van alle leden van het betreffende businessteam.
4. Een bedrijventeam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting donatiegelden te werven, welke via de teampagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 30 september 2018 te zijn overgemaakt. Uiterlijk op de datum van de RCS wordt voor elke deelnemer beoordeeld of hij/zij, gelet op het aantal inschrijvingen en het door die deelnemer opgehaalde (minimale) bedrag aan donaties, het recht heeft om te starten.
5. Bedrijventeams die niet aan de donatieverplichting hebben voldaan, kunnen geen startrecht claimen.
6. Per bedrijf mogen er maximaal 5 businessteams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient contact te worden opgenomen met de organisatie.
7. Een bedrijf dat als partner de Roermond City Swim ondersteunt, heeft -als onderdeel van het betreffende partnerpakket- recht op gratis deelname van één of méér bedrijventeams. Ook kunnen de leden van deze teams gratis deelnemen aan de swimclinics. Inschrijven voor teams / clinics voor bedrijventeams van onze partners geschiedt via info@roermondcityswim.nl

Transactiekosten

Over transacties worden transactiekosten berekend. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal de organisatie en/of LinQxx met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform het privacy statement. Stichting RCS krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden verder niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden gegevens vastgelegd. Stichting RCS en LinQxx kunnen deze informatie gebruiken om u te informeren over projecten en producten. Denk hierbij aan nieuwsbrieven of activiteiten rond de campagne- en actiepagina’s. Wanneer u berichten niet op prijs stelt kunt u de inschrijving opzeggen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LinQxx maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistiekgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

LinQxx en Stichting RCS behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst (deels of geheel) te verwijderen.

Deel dit op social media!

Alle rechten voorbehouden © , Roermond City Swim.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0
    0
    Uw winkelmand
    Uw winkelmand is leegTerug naar de website